Joint Stock Companies

İstenilen Evrak ve Dilekçeler

ANONİM ŞİRKETLERİN  TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ:

 

KURULUŞ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Mersis Sistemi üzerinden oluşturulmuş kuruluş anasözleşme başvurusu.(Ticaret Sicili Müdürlüğünden tasdikli)
 4. Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (1adet)
 5. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 6. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı (2 adet)
 7. Ortakların E-devlet üzerinden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet)
 8. Ortakların E-devlet üzerinden alınan ikametgah belgesi (2 adet)
 9. Yetkilinin fotoğrafı (1’er adet)
 10. Yetkiliye ait kimlik kartı formu
 11. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.(2 Adet)
 12. (Banka bloke yazısı ve dekont aslı) Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu
 13. Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 14. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ve mahkeme kararı
 15. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 16. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 17. Ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Beyan Dilekçesi alınmaktadır.

AYRICA Şirkete Ait Defterlerin (Yevmiye – Defteri-Kebir – Envanter – Genel Kurul Müzakkere Defteri – Yönetim Kurulu Karar Defteri – Ortaklar Pay Defteri ve Damga Vergisi Defteri) ‘nin Numaralama İşlemlerinin de Yapılması ve Tescile Gelir İken Getirilmesi Gerekmektedir.

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞ

1.   Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.   Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.   Mersis Sistemi üzerinden oluşturulmuş kuruluş anasözleşme başvurusu.(Ticaret Sicili Müdürlüğünden

      tasdikli)

4.   Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (1adet)

5.   Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname

6.   Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı (2 adet)

7.   Ortakların E-devlet üzerinden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet)

9.   Ortakların E-devlet üzerinden alınan ikametgah belgesi (2 adet)

10. Yetkilinin fotoğrafı (1’er adet)

11. Yetkiliye ait kimlik kartı formu

12. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen

      bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 Adet)

13. (Banka bloke yazısı ve dekont aslı) Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın

      ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı

      tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu

14. Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen

      payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört

      ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

15. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin

      mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ve mahkeme kararı

16. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

17. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere

      şerh verildiğini gösteren belge

18. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden

      alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de

      ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

19. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin

       ilgili makamlarından alınan belge

20. Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin

      güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o

      ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi

      Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların

      noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

21. Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.

22. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. (TSY    

       Madde 69 / h)

AYRICA Şirkete Ait Defterlerin (Yevmiye – Defteri-Kebir – Envanter – Genel Kurul Müzakkere Defteri – Yönetim Kurulu Karar Defteri – Ortaklar Pay Defteri ve Damga Vergisi Defteri) ‘nin Numaralama İşlemlerinin de Yapılması ve Tescile Gelir İken Getirilmesi Gerekmektedir.

 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Tadil Metni (2 adet Asıl)
 4. Noterden onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Asıl)
 5. Hazirun Cetveli (1 Adet Asıl)
 6. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (asıl)
 7. Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem kararı (1 adet fotokopi)
 8. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi
 9. Değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ( 2 Asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

GENEL KURUL:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noterden onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet)
 4. Hazirun Cetveli (1 adet asıl veya noter tastikli)
 5. Bakanlık Temsilcisi atama yazısı (asıl) (Madde Değişiklikleri yapılmadığı durumlarda bakanlık temsilcisi atamasına gerek bulunmamaktadır.)
 6. Gündem
 7. Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu (1 asıl)
 8. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,           
 9. Yönetim Kurulu seçimi var ise;
  a)Noterden  onaylı yönetim kurulu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı (2 Asıl)
  b)Değişen yönetim kurulu üyelerinin ikişer adet, e-devlet üzerinden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi,
 10. Tescil Talepnamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünden 2 Adet)
 11. Bilanço
 12. Gelir Gider cetveli. (1 Asıl)
 13. Tahmini Bütçe
 14. İç Yönerge aslı

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noterden onaylı olağan/olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet Asıl) 
 4. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

SERMAYE ARTIŞI:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Tadil Metni (2 adet Asıl)
 4. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı, (1 Adet Asıl)
 5. Bakanlık Temsilcisi atama yazısı (asıl)
 6. Hazirun Cetveli (1 adet asıl)
 7. İlan – Gündem
 8. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
 9. Sermaye artırımına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Asıl)
 10. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi,
 11. Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise; mahkeme kararı ve bilirkişi raporu,
 12. (Banka bloke yazısı aslı) Artan Sermayenin en az  ¼’ünün tescilden önce Kanunda veya ana sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 13. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 14. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 15. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

SİGORTA ACENTELİĞİ VE FESHİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Acentelik sözleşmesi ( 1 adet asıl)
 3. Noter onaylı acentelik vekaletnamesi (2 adet asıl)
 4. Acenteliğin feshi için; dilekçe ve noter onaylı acentelik fesihnamesi (2 adet asıl) aranır.

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.


 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ:

 

 1. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 3. Hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)
 4. Hisse devri sözleşmesi (noter onaylı 2 adet asıl)
 5. Hisse devri sonucunda yönetim kurulunda değişiklik oluşuyorsa yönetim kurulu değişikliğindeki belgeler eklenir.
 6. Hisse devri sonucunda şirket ortaklığına bir tüzel kişilik katılıyorsa tüzel kişilikçe verilen temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi.
 7. Ortaklar son pay durumunu gösterir belge (Şirket kaşesi altında yönetim kurulu üyelerinin imzası ile)
 8. Vefat nedeniyle hisse durumunda değişiklik oluyorsa veraset ilamı aslı ve bu karara istinaden yapılan hisse dağılımını gösterir yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)
 9. Yeni giren ortaklara ait muhtardan/nüfus müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınan yerleşim yeri belgesi ile vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet)
 10. Şirket Ortaklar Pay Defteri’ne işlendiğini gösterir noter onaylı suretleri (1’er adet)
 11. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:  

 1. Hazırlanan belgelerde Yönetim Kurulu Üyelerinin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.
 2. Şirket hamiline yazılı hisse senedi ihraç etmiş ve devre konu hisse hamiline yazılı hisse senedine bağlanmış ise hisse devri tescil edilmez.
 3. Nama veya hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmemiş ise imzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğinin, nama yazılı hisse senedi ihraç edilmiş ise devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği gerekmektedir.
 4. Reşit olmayan küçüklerin; anneleri ve babalarıyla yada bunlardan biriyle birlikte şirkete pay sahibi olmaları durumunda; kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararının ibraz edilmesi gerekmektedir.(Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü sayı: b030hig0000001-4-50-29854 yazı)
 5. Hisse devrinde tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.
 6. Tek Kişilik Şirkete Dönüşmelerde Hisse Devir Tescil Zorunluluğu Bulunmaktadır.

 

TEK ORTAKLIĞA DÜŞME (TTK.338)

             Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.

 

YÖNETİM KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. İstifa ve İlk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere üye atanmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı. (2 adet asıl)
 4. Yeni oluşan yönetim Kurulunun noter onaylı  görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı, (2 adet asıl)
 5. Yeni yönetim kurulu üyesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünden Tescil Talepnamesi,
 6. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerine ait e-devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi, (2 adet asıl)
 7. İstifa edenin istifa dilekçesi (1 asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

TASFİYEYE GİRİŞ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı, (1 adet asıl)
 4. Hazirun Cetveli (1 adet asıl ve noter tasdikli)
 5. Bakanlık Temsilcisi atama yazısı (Asıl)
 6. Gündem
 7. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi, 
 8. Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Asıl)
 9. Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının 2 adet e-devlet üzerinden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi,
 10. Tasfiye Unvanı adı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınan Tescil Talepnamesi
 11. Tasfiyeye giren sermaye şirketlerinde tasfiye alacaklısı var ise hesap bilgisi ve alacaklılar listesi beyanı
 12. Tasfiyeye giren sermaye şirketlerinde tasfiye alacaklısı yok ise hesap bilgisi ve alacaklılar listesi beyanı

   

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

TASFİYE SONU:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noterden Onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Asıl)
 4. Bakanlık Temsilcisi atama Yazısı (Asıl)
 5. Gündem
 6. Alacaklılara yapılan çağrı  ilanlarını içeren gazeteler
 7. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
 8. Tasfiye sonu (sıfırlanmış) Bilanço ve Gelir – Gider Tablosu (1 adet Asıl)
 9. Tasfiye giriş Bilanço ve Gelir Gider Tablosu (1 adet Asıl)
 10. Mal Beyanı
 11. Yeddi Emine ait imza beyanı (1 adet)
 12. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Formu
 13. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ŞUBE AÇILIŞI:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Şube açılışına  ilişkin noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)

Bu kararda; Şube Unvanı, sermayesi, yetkilileri (İkamet adresleri yazılı olarak), temsil şekli, adresi açıkça belirtilecek.

Şube yetkilisinin E-Devlet üzerinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgeleri (2 Adet)

 1. Şube yetkilisinin şube ünvanı altında düzenlenmiş Ticaret Sicili Müdürlüğünden tescil talepnamesi (2 adet asıl)
 2.  Hükmi Kayıt Beyannamesi
 3. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen taahhütname
 4. Şube müdürü beyan dilekçesi

Not: Şube açılışı için Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

MERKEZ NAKLİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen taahhütname
 4. Merkez nakli için Ticaret Sicil Tüzüğünün 111.maddeye göre düzenlenmiş Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge
 5. Merkez nakline ilişkin tadil metni (2 Asıl)
 6. Merkez nakline ait genel kurul evrakları
 1. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)
 2. Hazirun cetveli
 3. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı,
 4. Gündem,
 5. Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
 6. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi.)
 1. Ortakların 2 ‘şer adet e-devlet üzerinden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgeleri
 2. En son yetkililerin imza beyannameleri (1 adet)
 3. Hükmi Şahıs Kayıt beyannamesi

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ŞUBE KAPANIŞI:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noterden onaylı yönetim kurulu kararı, (2 adet asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE BİRLEŞME:

 

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Birleşme kararının alındığı genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
 4. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylısı)
 5. Bilanço (Birleşmeye esas alınan 2 adet asıl)
 6. Birleşme sözleşmesi (Noter onaylı 2 adet)
 7. Borç beyanı (Devir olan şirketten 2 adet)
 8. Borç taahhüdü ( 2 adet- devir alan şirketten )
 9. Özvarlık tespitine dair mahkeme kararı ve bilirkişi raporu
 10. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Aslı)
 11. Gündem

Birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde;

 1. Devir alınan şirketin alacaklılar listesi ve muvafakat kâğıtları
 2. Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

Önemli Notlar:

-Hazırlanacak evraklar devir olan şirket ve devir alan şirket için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Mahkemeden şirketin mal varlığının dağıtımına başlanılmadığına dair karar (Aslı)
 4. Genel kurul evrakları (Tasfiyeden dönülmesine dair kararın alındığı genel kurul evrakları ile ayrıca yönetim kurulunun süresi sona erdiyse veya yönetim kurulu mevcut değilse genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Tasfiyeden dönüş yapılabilmesi için şirketin 559.sayılı K.H.K. ye göre münfesih olmaması gerekmektedir.

ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noterden onaylı (Şube Adres ve Şube Unvanının değişikliğini gösteren) yönetim kurulu kararı, (2 Adet Asıl) 
 4. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İLE YAPILAN HİSSE DEVRİ:

1. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

3. Hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)

4. Hisse devri sözleşmesi (noter onaylı 2 adet asıl)

5. Hisse devri sonucunda yönetim kurulunda değişiklik oluşuyorsa yönetim kurulu değişikliğindeki belgeler

    eklenir.

Yetkili seçimi var ise;

   a) Noterden onaylı ortaklar genel kurulu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı (2 Asıl)

   b)Tescil Talepnamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünden asıl 1adet)

6. Noterden onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet)

7. Hazirun Cetveli (1 adet asıl veya noter tastikli)

8. Gündem

9. Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu (1 asıl)

10. Bilanço

11. Gelir Gider cetveli. (1 Asıl)

12. Tahmini Bütçe

13. Hisse devri sonucunda şirket ortaklığına bir tüzel kişilik katılıyorsa tüzel kişilikçe verilen temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi.

14. Ortaklar son pay durumunu gösterir belge (Şirket kaşesi altında yönetim kurulu üyelerinin imzası ile)

15. Vefat nedeniyle hisse durumunda değişiklik oluyorsa veraset ilamı aslı ve bu karara istinaden yapılan hisse dağılımını gösterir yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)

16. Yeni giren ortaklara ait e – devlet üzerinden alınan ikametgah yerleşim yeri belgesi ve vukuatlı nüfus cüzdan sureti örneği (2 adet)

17. Şirket Ortaklar Pay Defteri’ne işlendiğini gösterir noter onaylı suretleri (1’er adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ŞUBE YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noterden onaylı (Şube Unvanı altında düzenlenmiş eski müdürün azli ve yeni şube müdürünün atanmasını gösteren) yönetim kurulu kararı, (2 Adet Asıl) 
 4. Şube müdürüne ait e-devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi, (2 adet asıl)
 5. Şirket Şube Müdürü Beyanı
 6. Şube yetkilisinin imza beyannamesi Ticaret sicili Müdürlüğünden  (2 adet)
 7. Şube Müdürü tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKET ŞUBE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ:

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname

4. Noterden onaylı Yönetim Kurulu Şube Unvan Değişikliği Kararı (2 adet)

5. Merkez Unvan Değişikliği, nevi değişikliği evraklarından birer fotokopi

6. Merkez Unvan Değişikliği, nevi değişiklinin ilan edildiği Sicil Gazeteleri veya ilan metinleri fotokopisi

 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 

 

PROJE MÜDÜR ATAMASI:

1.  Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.  Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.  Sınırlı Yetkili ataması ile ilgili Yönetim Kurulu İç Yönerge (2 Adet Asıl)

4.  İç Yönerge kabulü için alınan noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Adet Asıl)

5.  Sınırlı Yetkili atanması ile ilgili noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 adet Asıl)

6.  Sınırlı Yetkilinin; 2 adet e-devlet üzerinden alınan vukuatlı nüfus cüzdan örneği ve ikametgâh belgesi,

7.  Şirket Sınırlı Yetkili Beyanı (Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine

     ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge) (1 adet)

8.  Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza Beyannamesi (2 adet)

 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.