Foundation and Association of Commercial Enterprises

VAKIF DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

 
 
 
 
 
1-Dilekçe
2-Vakıf tesis senedinin noter tasdikli sureti veya aslı (1 adet)
3-Vakfın kuruluşu ile ilgili Mahkeme Kararının Noterden tasdikli sureti (1 adet sureti)
4-İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,
5-Noterden tasdikli Vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış   karar sureti, (2 adet)
(İşletmenin ünvanı, adresi, varsa sermayesi, işletme konusu, vergi numarası, ticari işletmeyi temsilke yetkili kılınan kişiler (T.C. kimlik numaraları belirtilmiş)
6-Noterden tasdikli işletme unvanı altında tanzim olunmuş  imza beyannamesi, (1 adet)
7-Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge
8-Ticari işletmenin kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa izni gösteren yazı
9-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİTÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ), imza beyannamesi fotokopisi


DEĞİŞİKLİKLER
1-Dilekçe
2-İşletmede yapılacak değişikliğe ilişkin karar (noter onaylı 2 adet)
3-Vakfın en son yöneticilerini gösteren belge.

TERKİNİ
1-Dilekçe
2-İşletmenin terkinine dair karar (noter onaylı 2 adet)
3-Vakfın en son yöneticilerini gösteren belge


DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

KURULUŞ
1-Dilekçe 
2-Dernek kuruluş tüzüğünün noterden tasdikli sureti (1 adet)
3-Derneğin faaliyet Belgesi (Valilikte, Dernekler Masasından alınacak) (1 adet)
4-İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,
5-Noterden tasdikli Derneğin yönetim kurulu tarafından alınmış  karar sureti (2 adet)
(İşletmenin ünvanı,adresi,varsa sermayesi,işletme konusu,vergi numarası,ticari işletmeyi temsilke yetkili kılınan kişiler (T.C. kimlik numaraları belirtilmiş)
6-Noterden tasdikli işletme unvanı altında tanzim olunmuş  imza beyannamesi (1 adet)
7-Ticari işletmenin kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa izni gösteren yazı
8-Oda kayıt beyannamesi ( GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİTÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ ),  imza beyannamesi fotokopisi
 
DEĞİŞİKLİKLER
1-Dilekçe
2-İşletmede yapılacak değişikliğe ilişkin karar (noter onaylı 2 adet)
3-Derneğin en son yöneticilerini gösteren belge.

TERKİNİ
1-Dilekçe
2-İşletmenin terkinine dair karar (noter onaylı 2 adet)
3-Derneğin en son yöneticilerini gösteren belge

ŞUBE AÇILIŞI
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Derneğin yetkili organı tarafından alınmış karar ( noter onaylı-2 adet )

Kararda; 

• Şubenin açık ünvanı
• Şubenin açık adresi
• Uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla şube temsilcileri
• Temsil şekli
• İşletme konusu belirtilecek.

3- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı)
4-Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesi (Noter onaylı)
5- Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin Ticaret Sicili Gazetelerinden sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)
6- İşletme temsilcisinin İşletme ünvanı ile düzenlenmiş imza beyannamesi
7-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve İzmir ili dışında ikamet eden işletme temsilcisinin ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
8-Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

ŞUBE KAPANIŞI

1-Dilekçe
2-İşletmenin terkinine dair karar (noter onaylı 2 adet)
3-Derneğin en son yöneticilerini gösteren belge