Limited Şirketler

İstenilen Evrak ve Dilekçeler

 

“LİMİTED ŞİRKETLERİN  TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ:

KURULUŞ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Mersis Sistemi üzerinden oluşturulmuş kuruluş anasözleşme başvurusu.
 4. Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (1adet)
 5. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 6. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı (1 adet)
 7. Şirket Müdür Beyanı (Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge) (2 adet)
 8. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 adet)
 9. Ayni sermaye var ise ;*Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı.
 10. *Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 11. *Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 12. Eğer; 18 yaşından küçük ortak var ise; Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den Kayyum Atanması kararı)
 13. Ortağın ve yetkilinin E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet)
 14. Ortağın ve yetkilinin E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgâh belgesi (2 adet)
 15. Şirket kurucuları arasında belediyeler veya diğer Mahalli İdareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu kararı örneği
 16. Eğer; ortaklar arasında yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak var ise;

(Hükmü şahsiyet ortakların temsilcileri için İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri- ayrıca; Vergi Kimlik Numaraları Hükmü şahsiyet ortakların ülkelerinde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı, Türkçe tercümeli noter veya konsolosluk ve apostil tasdikli

 1. Yabancı ortak var ise 2 nüsha Kuruluş bildirim formu

İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.

-) Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.

 1. Yetkilinin veya şirket müdürün fotoğrafı (1 adet)
 2. İkametgah adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir
 3. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

 

NOT: Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

 1. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

 

 1. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

 

 1. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

 

 1. Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

 

AYRICA Şirkete Ait Defterlerin (Yevmiye – Defteri-Kebir – Envanter – Genel Kurul Müzakkere Defteri – Müdürler Kurulu Karar Defteri Ve Ortaklar Pay Defteri) ‘nin Numaralama İşlemlerinin De Yapılması Ve Tescile Gelir İken Getirilmesi Gerekmektedir.

Not: mersis.gtb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak veya e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Mersis Sistemi üzerinden oluşturulmuş kuruluş anasözleşme başvurusu.
 4. Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (1adet)
 5. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 6. Şirket yetkilisinin Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza Beyannamesi (2 Adet)
 7. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı (1 adet)
 8. Şirket Müdür Beyanı (Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge) (2 adet)
 9. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 adet)
 10. Ayni sermaye var ise ;*Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
 11. *Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 12. *Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 13. Eğer; 18 yaşından küçük ortak var ise; Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den Kayyum Atanması kararı)
 14. Ortağın ve yetkilinin E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet)
 15. Ortağın ve yetkilinin E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgâh belgesi (2 adet)
 16. Eğer; ortaklar arasında yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak var ise;

(Hükmü şahsiyet ortakların temsilcileri için İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri- ayrıca; Vergi Kimlik Numaraları Hükmü şahsiyet ortakların ülkelerinde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı, Türkçe tercümeli noter veya konsolosluk ve apostil tasdikli

 1. Yabancı ortak var ise 2 nüsha Kuruluş bildirim formu

İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.

-) Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.

 1. Yetkilinin veya şirket müdürün fotoğrafı (1 adet)
 2. İkametgah adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir
 3. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı) 

 

NOT:

 

A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

 -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

 -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

-Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

-Fotoğraf (2 adet)

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

- 13 Mart 2018 SALI tarih 30359 sayılı Resmi Gazete’nin Madde 13/A-b maddesinde ;

b) Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.”

- 17 Nisan 2018 tarih 30394 sayılı Resmi Gazete’nin Madde 3 – “(6) Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.”

- Kurucunun doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart ibraz edilir. 

(8) Kurucu yabancı uyruklu ise başvuruda geçerli pasaport ibraz edilir.

(9) Kurucu adına imza atacak temsilciler, sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya izinli olduklarını gösterir belge ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu kişiler, geçerli kimlik belgelerini ibraz eder.

(10) Kurucu adına imza atacak kişinin vekil olması halinde vekâletname düzenlemeye yetkili makam veya noterlerce onanmış vekâletnamenin aslı ibraz edilir.

 

B-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

 

1- Şirketin güncel; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

2-İştirak kararı veya vekaletname. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda veya vekaletnamede şirkete kurmak için gerekli evrakları imzalamaya ve kurulucak şirkete temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

3- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

4-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin yabancı uyruklu temsilcisinin;

  -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

 -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

-Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

-Fotoğraf (2 adet)

 

AYRICA Şirkete Ait Defterlerin (Yevmiye – Defteri-Kebir – Envanter – Genel Kurul Müzakkere Defteri – Müdürler Kurulu Karar Defteri Ve Ortaklar Pay Defteri) ‘nin Numaralama İşlemlerinin De Yapılması Ve Tescile Gelir İken Getirilmesi Gerekmektedir.

Not: mersis.gtb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak veya e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 4. Değişikliğe ilişkin noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet asıl)
 5. Değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil metni ( 2 adet Asıl Islak İmzalı)
 6. Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
 7. Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 adet fotokopi)
 8. Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

SERMAYE ARTIŞI:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.Maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 4. Noterden onaylı Ortaklar Genel Kurulu Toplantı Tutanağı (1 adet asıl)
 5. Tadil Metni (2 adet Asıl Islak İmzalı )
 6. Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
 7. Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 adet fotokopi)
 8. Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 9. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve Faaliyet belgesi
 10. Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise; mahkeme kararı veya yeminli mali müşavir raporu
 11. Ayni sermaye var ise ;*Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
 12. *Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 13. *Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 14. Ortaklar pay listesi (son durumu belirten)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

HİSSE DEVRİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (2 adet Asıl)
 4. Hisse devir ile ilgili noterden onaylı olağan genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl) 
 5. Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
 6. Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 adet fotokopi)
 7. Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 8. Şirket Ortaklar Pay Defteri’ne işlendiğini gösterir noter onaylı suretleri (1’er adet)
 9. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)
 10. Şirkete devir neticesinde yeni ortak giriyorsa yeni ortağın; E-Devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)

Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

-Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 adet asıl), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

             -Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi.

 1. Yetkili değişikliği var ise; Müdür atanması ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet Asıl)
 2. Şirket müdürü ve yeni giren ortakların beyan formu
 3. Ticaret sicili müdürlüğünden düzenlenen İmza Beyannamesi (1 Adet)
 4. Ortaklar pay listesi (son durumu belirten)
 5. Rüştünü ispat etmemiş ( 18 yaşından küçük ) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi 

aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı aslı ve Kayyuma ait nüfus ve ikametgah belgesi (muhtardan, nüfustan veya e-devlet üzerinden)

 1. Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi

Notlar:

a) Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması zorunludur. 

b) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir.

c) Yabancı uyruklu Gerçek kişi ortağın;

   -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) ve adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

   -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

   -Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

   -Fotoğraf (2 adet)

   -Ek 3 Doğrudan Yabancı Yatırımcı Formu

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

VERASETLE ŞİRKETE ORTAK GİRMESİ

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Veraseten intikal dilekçesi
 4. Ortaklar Pay Listesi
 5. Mahkemeden Veraset İlamı veya Noterden Mirasçılık Belgesi (1 Adet Asıl veya Onaylı Sureti)
 6. Veraset ilamına dayanılarak alınan 1 adet noter onaylı Genel Kurul Toplantı tutanağı (hisse dağılımını gösterir.)
 7. Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
 8. Verasetle ortaklığa girenlerin E-devlet üzerinden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)
 9. Şirket Ortaklarının Pay Defteri’nin sayfalarına işlendiğini gösterir noter onaylı suretleri (1 Adet)
 10. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

 

Not 1: Şirket ortakları arasında reşit olmayan ortak bulunması halinde;

 

 1. Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den Kayyum Atanması kararı aslı
 2. Kayyuma ait E-devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)
 3. Kayyuma ait Ticaret Sicili Müdürlüğünden İmza Beyannamesi (1 adet onaylı)

 

Not 2: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 

TEK ORTAKLI HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİ:

 

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ortaklar pay listesi (son durumu belirten)
 4. Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
 5. Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 adet fotokopi)
 6. Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 7. Hisse devri ile ilgili noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet) (Not: Şirket tek ortaklı şirketten çok ortaklı şirkete dönüştüğünü ve Şirket müdürü seçimi ile ilgili belirtilmelidir.)

             (Kararın içeriğinde şirketin tek ortak olduğu, kalan tek ortağın yerleşim yeri ve vatandaşlık bilgileri TTK. 574.

             Maddesi gereği yazılması gerekir.)

 

Not: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 624. maddesi gereğince şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

 

 1. Hisse devir sözleşmesi noter onaylı (2 adet)
 2. Hisse devrinin ortaklar pay defterine işlendiğini gösterir noter tasdikli suret- 1 adet (hem giren hem de çıkan ortağa ait)
 3. Şirkete devir neticesinde yeni ortak giriyorsa yeni ortağın; E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)
 4. Hisse devrinden sonra şirket müdürü değişiyor ise yada birden fazla müdür olması durumunda yeni müdürlere ait Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza Beyannamesi  (1 Adet)
 5. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

 

Not: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 623.maddesi gereğince şirket ortaklarından en az birinin şirket müdür olarak kalması gerektiğinden, yapılan tescil neticesinde tek ortak kalan şirketlerin kalan tek ortağın şirket müdürü olması gerekir.

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

NOT : TEK KİŞİLİK ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ İÇİN 7 GÜN İÇİNDE TESCİL EDİLECEKTİR.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Adres değişikliği ile ilgili noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)
 4. Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
 5. Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet fotokopi)
 6. Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 7. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

MÜDÜR ATAMASI:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Müdür atanması ile ilgili noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)
 4. Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
 5. Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 adet fotokopi)
 6. Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 7. Müdürün; E-Devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)
 8. Şirket Müdür Beyanı (Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge) (2 adet)
 9. Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza Beyannamesi (2 adet)
 10. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

TASFİYEYE GİRİŞ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noterden Onaylı Tasfiyeye girişe ait genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)
 4. Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
 5. Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 adet fotokopi)
 6. Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 7. Tasfiye memuru dışarıdan atanmış ise; E-Devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)
 8. Tasfiye memurunun Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza beyannamesi (2 Adet)
 9. Tasfiyeye giriş bilançosu (yetkili ve mali müşavir imzalı) (1 Adet)
 10. Tasfiyeye giriş gelir gider tablosu (yetkili ve mali müşavir imzalı) (1 Adet)
 11. Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.
 12. Tasfiyeye giren sermaye şirketlerinde tasfiye alacaklısı var ise hesap bilgisi ve alacaklılar listesi beyanı
 13. Tasfiyeye giren sermaye şirketlerinde tasfiye alacaklısı yok ise hesap bilgisi ve alacaklılar listesi beyanı  
 14. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

TASFİYE SONU:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Tasfiye sonu ile ilgili noterden onaylı olağan/olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet Asıl)
 4. Hazirun cetveli asıl imzalı (1 adet)
 5. Yetkili tarafından ve mali müşavirce imzalı tasfiye sonu bilançosu (1 adet Asıl) (Damga Pulu Bedeli Ödendi Makbuzu)
 6. Yetkili ve Mali Müşavir imzalı tasfiye sonu ve gelir – gider tablosu (1 adet Asıl)
 7. İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha – Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)
 8. Sigortalı işten çıkış bildirgesi (Her Ortak için 2 adet asıl ve imzalı olacak.)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

SİGORTA ACENTELİĞİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Acentelik sözleşmesi (1 adet Asıl)
 4. Noter onaylı acentelik vekaletnamesi (2 adet Asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ŞUBE AÇILIŞI:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenecek taahhütname
 5. Şube açılışına ilişkin noterden onaylı gelen kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl) 
 1. Şube Ünvanı, Sermayesi, Yetkilileri (ikametgah adresleri yazılı olarak) temsil şekli, adresi açıkça belirtilecek

 

 1. Şube yetkilisinin; E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)
 2. Şube Yetkilisinin Şube Ünvanı altında Ticaret sicili Müdürlüğünden İmza Beyannamesi (1 Adet)
 3. Şirket Şube Müdür Beyanı
 4. Şube Müdürü tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

 

Not: Şube açılışı için mersis.gtb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

MERKEZ NAKLİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen taahhütname
 5. Merkez nakli için Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.maddeye göre düzenlenmiş Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge aslı
 6. Merkez Nakline ilişkin noterden tasdikli Olağan genel kurul toplantı tutanağı (1 adet Asıl)
 7. Merkez Nakline ilişkin tadil metni (2 adet Asıl)
 8. Ortaklar tarafından imzalanmış Hazirun Cetveli (1 adet aslı)
 9. Bütün ortakların E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)
 10. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

BİRLEŞME :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Birleşme sözleşmesinin düzenlenmesi hususunda noterden onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet Asıl)
 4. Birleşme sözleşmesi (3 adet )
 5. Birleşme sözleşmesinin ortaklar kurulu tarafından onayına ilişkin noterden onaylı karar (2 adet Asıl)
 6. Birleşen şirketlerin  düzenleyeceği ortak bilanço (2 adet Asıl)
 7. Devir olunan  şirketin borçlarının ne suretle ödeneceğine ilişkin beyanname
 8. Devir olunan şirketin öz varlığına ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme kararı
 9. Devir alan şirketin sermaye artırımına ilişkin madde tadil metni (3 Asıl)
 10. Devir alan şirketin sermaye artırımına ilişkin alacağı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 Asıl)
 11. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi
 12. Ortaklar pay listesi (son durumu belirten)
 13. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

MERKEZDE ŞUBE AÇILIŞI:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Şube açılışına ilişkin noterden onaylı karar örneği (2 adet Asıl) 

a)Bu kararda; Şube Ünvanı, Sermayesi, Yetkilileri (ikametgah adresleri yazılı olarak) temsil şekli, adresi açıkça belirtilecek

 1. Şube yetkilisinin; 2 adet e-devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgeleri
 2. Şube yetkililerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinden düzenlenmiş İmza beyannameleri (1 adet Asıl)
 3. Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenecek taahhütname
 5. Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

 

Not: Şube açılışı için mersis.gtb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

ŞUBE KAPANIŞ TESCİLİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Şube kapanışına ilişkin noterden onaylı ortaklar genel kurulu karar örneği (2 adet Asıl) 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noter onaylı acentelik fesihnamesi (2 adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Şube Adres değişikliği ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet Asıl)
 4. Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ORTAĞIN İSİM / SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ :

1.  Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.  Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.  Adı ve soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu karar örneği  (2 asıl)
4.  Adı veya soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya mahkeme yada noter onaylı örneği (1 asıl)

5.  Adı/Soyadı değişen kişinin evlenme nedeniyle değişiyorsa Evlilik cüzdanın sayfalarından 1 ‘er adet Noter onaylı
6.  Adı/Soyadı değişen kişi şirket müdürü ise ve imzası değişiyorsa Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı imza

     beyannamesi (2 adet asıl)
7.  Yeni çıkarılan T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

8.  E-devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (2 adet asıl)

9.  Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu

     (1’er adet ıslak imzalı)

 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 

GENEL KURUL – SERMAYE TADİLİ ve ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

 

1.  Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.  Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.   Noterden onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet)

4.   Tadil Metni (2 adet asıl)

5.   Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve Faaliyet belgesi

6.   Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise; mahkeme kararı veya yeminli mali müşavir raporu

7.   Ayni sermaye var ise ;*Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin

      tespitine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

8.   *Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

9. *Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak

      yazı

10. Ortaklar pay listesi (son durumu belirten)

11. Hazirun Cetveli (1 adet asıl veya noter tastikli)

12. Gündem

13. Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu (1 asıl)

14. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,          

15. Yetkili seçimi var ise;

       a)Noterden onaylı ortaklar genel kurulu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı (2 Asıl)

       b)Değişen yetkililerin E-Devlet üzerinden alınan barkodlu Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği ve ikametgah belgesi (2 Adet)

16.  Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza Beyannamesi (1adet)

17.  Bilanço

18.  Gelir Gider cetveli. (1 Asıl)

19.  Ticaret Sicil Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname

 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ŞUBE MÜDÜR ATAMASI:

1.  Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.  Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.  Şube Müdür atanması ile ilgili noter onaylı ortaklar genel kurulu kararı (2 adet Asıl)

4.  Şube Müdürün; E-Devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı Nüfus Kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)

5.  Şirket Şube Müdür Beyanı (Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı

     beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge) (2 adet)

6.  Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza Beyannamesi (1 adet)

7.  Şirket Müdürleri tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL TESCİLİ:

 

1.   Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.   Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.   Noterden onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet)

4.   Ortaklar pay listesi (son durumu belirten)

5.   Hazirun Cetveli (1 adet asıl veya noter tastikli)

6.   Gündem

7.   Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu (1 asıl)

8.   Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,          

9.   Yetkili seçimi var ise;

       a)Noterden onaylı ortaklar genel kurulu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı (2 Asıl)

       b)Değişen yetkililerinin E-devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı Nüfus Kayıt örneği ve İkametgah Belgesi (2 Adet)

10.  Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza Beyannamesi (2 Adet)

11.  Bilanço

12.  Gelir Gider cetveli. (1 Asıl)

13.  Tahmini Bütçe

 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

PROJE MÜDÜR ATAMASI:

1.   Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.   Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.   Proje Müdür atanması ile ilgili noter onaylı ortaklar genel kurulu kararı (2 adet Asıl)

4.   İç Yönerge kabulü için alınan noter onaylı ortaklar genel kurulu kararı (2 Adet Asıl)

5.   Proje Müdürü ataması ile ilgili İç Yönerge (2 Adet İmzalı)

6.   Proje Müdürün; E-Devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (2 Adet)

7.   Şirket Proje Müdür Beyanı (Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı

      beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge) (2 adet)

8.   Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza Beyannamesi (2 adet)

9.   Ortaklar tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet

      ıslak imzalı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce mersis.gtb.gov.tr adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.