Eur.1 Dolaşım Sertifikası

Dış Ticaret Servisi, odamıza kayıtlı olan firmaların Eur.1 Dolaşım Sertifikalarının, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının Düzenlendiği Ülkeler

 1. EFTA Ülkeleri
  • İzlanda Cumhuriyeti
  • Lihtenştayna Presliği
  • Norveç Krallığı
  • İsviçre Konfederasyonu
 2. Serbest Ticaret Anlaşmasının Olduğu Diğer Ülkeler
  • Bosna Hersek
  • Hırvatistan
  • İsrail
  • Makedonya
  • Filistin
  • Tunus
  • Fas
  • Suriye
  • Mısır
  • Arnavutluk
  • Gürcistan
  • Karadağ

Tevsik Edici Belgeler;

 1. İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte (örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan) doğrudan deliller,
 2. Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,
 3. Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

Dış Ticaret Servisimiz Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri

İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından Eur.1 Dolaşım Serfikası yönetmeliklerinde, belirtilen hükümlere uygun olarak doldurulan ve kaşelenip imza edilen dolaşım sertifikaları, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi, taahhütname ve kapasite raporu (bir defaya mahsus) ile birlikte Dış Ticaret Servisimize verilir. Sertifikanın son nüshasının arkasında yer alan, İhracatçı Beyanı Eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanan Eur.1 Sertifikaları Yönetmeliğinin II No.lu ekindeki işlem ve işçilik listesinde belirtilen şartları sağladığı hususlarını da kapsayacak şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici tüm belgeler ibraz edilir ve belirtilen hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit edilmesi gerekir.

Dış Ticaret Servisimize, bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, ilgili mevzuat uyarınca Türk menşeli veya anlaşmaya taraf ülkeler menşeli olduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlarlar.

Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, beyaz üzerine yeşil meneviş renkli ilk nüsha hariç diğer nüshalar imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanır ve odamıza ait mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli beş beyaz olan altı nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından son ikisi alıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.

Dış Ticaret Servisi, ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için Eur.1 Dolaşım Sertifikası tanzim edemez.

Eur.1 Dolaşım Sertifikalarının Tasdiki İçin Dış Ticaret Servisi Tarafından İstenecek Evraklar

 • Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi.
 • Taahhütname (Ek:10)
 • Üretici Firmaların, Kapasite Raporu.
 • Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası.
 • Tedarikçi Beyanı, Türkiye veya Topluluk´un ilgili ticaret anlaşmalarında yer alan menşe kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten yazılı menşe beyanı (Ek:13, Ek:14, Ek:15, Ek:16)
 • Üçüncü ülke veya AB´den ithal edilmişse, ithalat beyannamesi, ithalat faturası, telafi edici verginin tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları.

Tarım Ürünlerinin İhracatında;

 • Ticaret Borsası Tescil Beyannamesi
 • Müstahsil Makbuzu

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının Sonradan Verilmesi

EUR.1 Dolaşım Sertifikası istisnai olarak;

 1. Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenememiş olması veya,
 2. Bir Eur.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı gümrük idaresi tarafından kabul edilmemiş olduğu hususunun tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi halinde, ait olduğu ve ihracatı esnasında Eur.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenen eşyanın ihracatından sonra da düzenlenebilir.

Bu durumda ihracatçı;

 1. Çıkış İşleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek, odamıza yazılı talepte bulunur. (Ek:7)
 2. Eur.1 Dolaşım Sertifikası taahhütnamesi doldurulur. (Ek:10)
 3. Söz Konusu eşya için ihraç sırasında Eur.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmediğini veya Eur.1 Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresince "Teknik nedenlerle" kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte talep yazısında beyan eder.
 4. Usulüne uygun olarak doldurulmuş Eur.1 Dolaşım Sertifikasını kaşeleyip imza edip talep yazısına ekler.
 5. Çıkış işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi dilekçeye eklenir.
 6. İhracattan sonra verilen Eur.1 Dolaşım Sertifikasının beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil "Gözlemler" bölümüne Dış Ticaret Servisimiz tarafından "ISSUED RETROSPECTIVELY" kaşesi vurulur.

2.6. Eur.1 Dolaşım Sertifikasının İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, odamıza başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini bir dilekçe ile (Ek:8) başvurarak talep edebilir. İlk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüshanın beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil "Gözlemler" bölümüne Dış Ticaret Servisimiz tarafından "DUPLICATE" kaşesi vurulur.

İhracat işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi ve yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi, dilekçeye eklenir.

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının İbraz Süreleri

 1. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.
 2. İthalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, (a) bendinde belirtilen sürelerden sonra da, uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilir.
 3. Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.
 4. Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.
 5. İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise Sertifikaların süresini en çok bir ay uzatabilir.


Eur.1 Dolaşım Sertifikasındaki Kutulara Yazılacak Hususlar

Eur.1 Dolaşım Sertifikasındaki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:11) verilmiştir.


Eur.1 Dolaşım Sertifikalarının Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eur.1 Dolaşım Sertifikası, eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra "in the name of........." ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, "in the name of........." ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi: (PAAMK), AB, EFTA, Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir ÇAPRAZ KÜMÜLASYON sistemidir. Ülkelerin sisteme taraf her hangi bir ülke menşeli girdileri üretimde serbestçe kullanabilmesi ve bu şekilde üretilen ürünün anlaşmaya taraf diğer bir ülkeye tercihli tarifeden yararlanmak suretiyle ihraç edebilmesini sağlar. PAAMK sisteminde Türkiye´nin dahil olduğu çapraz kümülasyona ilişkin son durum (Ek:17)´de mevcuttur.

Eur.1 Dolaşım Sertifikası, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, beşi beyaz renkli olan altı nüshalık takımdır. İlk beş nüshanın (Ek:11) 12. Sütununun, altıncı nüshanın (Ek:12) arkasında yer alan ihracatçı beyanı kısmının, firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.

Eur.1 Dolaşım Sertifikası Doldurulması

 1. İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, EUR.1 Dolaşım Sertifikası başvuru formunun arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar.
  1. Sertifikalar Anlaşmada belirtilen dillerden birinde veya Fransızca1 olarak ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.(1Bu ibare, sadece Fas ile ticarette kullanılabilecektir.)
  2. Sertifikalar yazı makinası veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.
  3. Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin Sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.
  4. Sertifikada kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.
  5. Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, net tanınmalarına olanak verecek şekilde ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmeleri gerekir.

Ayrıca ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcilerinin, EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formunun arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanı´nda belirtilen hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit etmeleri gerekmektedir.

 1. İhracatçı Beyanı (Ek:12)´de, eşyanın menşeinin tespitini teminen, ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından;
  1. Eşyanın imalatında kullanılan, Türkiye ve anlaşmaya taraf ülkeler menşeli maddeler,
  2. Bu maddeler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilik,
  3. Eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanan işlem ve işçilik Eur.1 Dolaşım Sertifikası Yönetmeliğinin II No.lu ekine ilişkin listesinde belirtilen şartları sağladığı hususlarını da kapsayacak şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici tüm belgeler ibraz edilir.