Vize İşlemleri

İTALYA VİZESİ İÇİN TOBB TAKDİM MEKTUBU 

Umuma mahsus pasaport hamillerinin vize işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla, 18.01.2007 tarihinde Türkiye ile İtalya arasında imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca, işadamlarımızın çok girişli Schengen vizesi başvuruları için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından takdim mektubu verilmektedir.

Çok girişli Schengen vizesi için gerekli belgelerle birlikte, TOBB’nin “Takdim Mektubu”nu ibraz eden Türk İşadamları “İyi niyet sahibi (Bona Fide)” kabul edilecek ve başvuru sahibi, pasaport süresinin uzun süreli olması halinde çok girişli Schengen vizesini alabilecektir.

Firma yetkili ve görevlilerinin başvurularını öncelikle değerlendirmeye tabi tutacak olan, onların bağlı bulunduğu Oda ve Borsalardır. Bu itibarla, Oda ve Borsalara önemli bir sorumluluk ve görev atfedilerek, uygulamanın Birlik ile Oda ve Borsaların işbirliğinde etkin bir şekilde yürütülmesi esas alınmıştır.

Takdim mektubu için başvuru konusunda Odamız yetkilendirilmiş odalar arasındadır.

Birlik tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma neticesinde “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Takdim Mektubu Verilmesinin Usul ve Esasları” hazırlanmıştır.

Anılan Usul ve Esasların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Takdim Mektubu;

  • Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyeleri ile bu üyelerin ticaret siciline tescil edilen temsilcileri,
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu ve limited şirketlerin ortaklar kurulu üyesi ile şirket ortakları,
  • Şirketin ticaret siciline tescilli temsilcileri tarafından görevlendirilen şirket personeli

tarafından talep edilebilecektir. 

Talebin değerlendirilmesinde,

Gerçek kişi üyeler için;

a)Geçerli bir pasaporta sahip olduğu,

b)Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir vergisi mükellefiyetine ilişkin güncel kaydı bulunduğu,

c)Ticari işletmesinin en az iki yıl önce ticaret siciline tescil edilmiş olduğu,

d)Oda veya borsaya aidat borcu bulunmadığı,

e)Üyeliğinin askıya alınmamış olduğu,

f)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

g)Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak, hususlarını dikkate alacaklardır.

 Tüzel kişi üyeler için;

a)Şirketi temsilen başvuruda bulunan gerçek kişilerin geçerli bir pasaporta sahip olduğu,

b)Tüzel kişiliğin en az iki yıl önce ticaret siciline tescil edilmiş olduğu,

c)Oda veya borsaya aidat borcu bulunmadığı,

d)Üyeliğinin askıya alınmamış olduğu,

e)Şirketin münfesih olmadığı (tasfiyeye girmediği),

f)Şirketi temsilen başvuruda bulunan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

g)İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

h)Talep sahibinin şirket personeli olması halinde şirketin ticaret siciline tescilli temsilcileri tarafından görevlendirildiğine dair belge ile şirkette üç yıldan fazla çalıştığına dair sosyal sigorta bildirgesini ibraz etmiş olmak,hususları dikkate alınmaktadır.

 Talepte bulunan üyenin başvurusu Odamız Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, iyi niyet sahibi olduğu hususunun onaylanması gerekmektedir. Odamız tarafından yapılan inceleme sonucunda; ilgili niteliklere uygun olduğu tespit edilenler için tarafımızca “Taahhüt Mektubu” doldurularak imzalanır ve Birliğe gönderirlir. Uygun olmayan talepler Oda tarafından reddedilir.

 Birlik, odalar veya borsalar tarafından gönderilen "Taahhüt Mektubu" ile bağlı kalmaksızın, talep sahibinin talebini değerlendirmeye yetkilidir. Birlik, bu talepleri 5 iş günü içinde karara bağlar. 

Birlik tarafından uygun görülmesi halinde talep sahiplerine geçerlilik süresi üç ay olan “Takdim Mektubu”verilir. Geçerlilik süresi takdim mektubunun üzerinde yazılı olan tarihten itibaren başlar.

Bu Esaslar uyarınca yapılan hizmet nedeniyle Odamız tarafından hizmet ücreti talep edilmemektedir.